Krytykant Literacki

Temat: Jak zmienić sposób zarządzania wspólnotą
Poniewaz stanowicie małą wspólnotę mieszkaniową (2 właścicieli i jedno mieszkanie gminy) musi być zgoda jednomyślna na wszelkie uchwały.
Jeśli sąsiad nie jest z Panem zgodny to niestety niewiele da się zrobić.
Może sytuacja sie zmieni po wykupie mieszkania przez ostatniego z lokatorów.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=12438Temat: wspólnota mieszkaniowa
Zgodnie z art. 27. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Natomiast art. 13. 1.mówi, że właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany (...) współdziałać z nimi (współwłaścicielami) w ochronie wspólnego dobra. Zgodnie za art. 6. ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Wtedy babcia nie ma tyle obowiązków bo zarząd w imieniu właścicieli sprawuje zarząd i jej obecność w pewnych przypadkach nie jest tak konieczna.
Nie ma odpowiedzialności karnej za nieobecność. Potencjalnie natomiast istnieje możliwość dochodzenia obowiązków współwłaściciela na drodze postępowania cywilnego.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8228


Temat: temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych
Jak mówi art. 25 ustawy o własności lokali:

Art. 25. 1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.
1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.


Wejdź jeszcze tu:
http://www.rzeczpospolita...ota/wzory1.html
Wzór 1-16 lub 1-17
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8191


Temat: Klapy/propozycje inwestycyjne w giminie Nysa.
Dotacje na konserwację zabytków:


Zakończyła się procedura oceny wniosków o udzielenie dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie Uchwały nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 roku Burmistrz Nysy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej podjęła decyzję o wprowadzeniu do projektu budżetu Gminy Nysa na 2009 rok niżej wymienione zadania, które w przypadku pozytywnej decyzji Rady Miejskiej mogą liczyć na dofinansowanie:

1.
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela
26 331,00 zł
Remont prezbiterium kościoła pw. św. Jana

2.Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba i św. Agnieszki
80 000,00 zł
Remont dachu w kościele Zwiastowania NMP

3.3.
Wspólnota Mieszkaniowa nr 39
44 916,01 zł
Renowacja elewacji budynku przy ul. Kramarskiej

7.
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Dominika
130 000,00 zł
Remont dachu kościoła pw. św. Dominika w Nysie

Wymieniłem jedynie te dot. Nysy, reszta listy znajduje się tutaj: http://um.nysa.pl/_portal...ytk%C3%B3w.html
Źródło: wikad.nysa.info/viewtopic.php?t=3030


Temat: Nasza Wspólnota

drogi orionie i agatoX - macie rację, nie ma sensu prowadzić jakiejkolwiek dyskusji na forum z garstką 10 osób, chyba lepiej będzie jak zaczniemy rozmawiać poprzez zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej i w formie podejmowania uchwał.

Pamiętajmy, że oprócz piszących są dziesiatki czytających forum.
Proponuję jednak przyjąć fakt, że zebranie właśnie sie odbyło, które wyraziło swoją wolę, w którym uczestniczyło ponad 90 osób, w tym 73 reprezentantów lokali. Frekwencja była zatem bardzo duża. Uchwały uzyskały prawie 50 %, ale pamiętajmu, ze dużo lokaltorów ma mniej niż 1 % udziału. Kilkadziesiąt % ma NL i osoby zaprzyjaźnione. Głosowanie zostało dokończone w drodze indywidualnego zbierania głosów. Wszystko odbyło sie zgodnie z procedurami.


Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1448


Temat: Fundusz remontowo-modernizacyjny czy FR?

sąd nie będzie badał zgodności celu wydatku z przeznaczeniem środków w uchwale o powołaniu funduszu. (...) Sąd wyłącznie zbada, czy uchwalony wydatek (bez znaczenia jest, czy ma on charakter remontowy, czy inwestycyjny) jest związany z zarządem nieruchomością wspólną oraz czy nie narusza zasady prawidłowej gospodarki nieruchomością wspólną (lub innych interesów skarżącego).
Mylisz się. Sąd bada również zgodność uchwały z przepisami prawa (art. 25.1).
W omawianej sprawie sądy obu instancji oceniły, że nie było podstaw prawnych do przyjęcia uchwały w sprawie "utworzenia i funkcjonowania wyodrębnionego funduszu remontowo-inwestycyjnego":

wskazane w zaskarżonej uchwale nr 12/2006 rodzaje wydatków, na pokrycie których środki z tego funduszu miałyby być wydatkowane nie znajduje oparcia w przepisach ustawy i jako takie należy je uznać za sprzeczne z prawem. Sąd Okręgowy uznał, że nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o własności lokali nałożenie na właścicieli lokali obowiązku pokrywania kosztów bliżej nieokreślonych robót budowlanych innych niż remonty (§ 2 zaskarżonej uchwały) czy też nowych zadań inwestycyjnych (§ 4 zaskarżonej uchwały). (...)

Sąd Apelacyjny podzielił również stanowisko Sądu Okręgowego wyrażone w zaskarżonym wyroku i argumentację przytoczoną na jego poparcie w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia co do niezgodności z prawem uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej (...) nr 12/2006 z 16 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania wyodrębnionego funduszu remontowo-inwestycyjnego WM (...).Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4945


Temat: Dojenie wlascicieli !!

Jak widac cwaniacy policyli 2 razy fundusz celowy,w kosztach eksploatacyjnych 0,39 a w oplatach wyszczegolnionych drugi raz fundusz celowy 0,30 za m2
Jest to jawne oszustwo,ale ja jestem dociekliwa i musze wiecdziec za co place,nie bede nikogo sponsorowac.

"Cwaniacy policzyli" - czyli kto? Wspólnota mieszkaniowa, czyli również Ty?
Przecież ustanowienie funduszu celowego wymaga uchwały ogółu właścicieli. Jest fundusz = jest uchwała = ponad 50% właścicieli poparło ten projekt. Byłaś na zebraniu? Głosowałaś nad uchwałą? Podano Ci treść uchwały, jeśli została podjęta w trybie obiegowym?

Do Twojej wiadomości: nikt Ci tych pieniędzy nie ukradnie. Wszystko to, co wpłacisz, będzie dokładnie rozliczone po zakończeniu roku. Nikogo nie sponsorujesz, najwyżej swoje osiedle, którego jesteś współwłaścicielką. Może podjęliście uchwały o utworzeniu dwóch funduszy celowych? Niektóre wspólnoty uchwalają takie fundusze, żeby uniknąć uchylenia uchwał w sprawie inwestycji. To dobre rozwiązanie.

Powinnaś się bardziej zainteresować tym, co się dzieje w Twojej wspólnocie. Porozmawiaj z członkami zarządu, zapoznaj się z uchwałami, zapytaj o szczegóły rocznego planu gospodarczego, o plany nowych inwestycji, o rozliczenie kosztów wody itp., zamiast od razu krzyczeć o oszustwie, nie mając żadnych podstaw. Jak wykażesz podstawy, podpowiemy Ci, co z tym można zrobić, ale najpierw poznaj fakty i stanowisko zarządu. To nie administrator decyduje, co ma być w zestawieniu kosztów, on wykonuje umowę, jaką zawarł ze wspólnotą oraz polecenia zarządu wspólnoty.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5135